Privacy verklaring

HaMakor Centrum voor Joodse Spiritualiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij doen onze uiterste best je privacy te beschermen.  Ons privacybeleid is van toepassing op de diensten van HaMakor Centrum voor Joodse Spiritualiteit. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen..

Welke gegevens verwerken wij?

HaMakor verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bij voorbeeld omdat je inschrijft voor onze nieuwsbrief, omdat je informatie aanvraagt over of je inschrijft voor een van onze activiteiten, omdat je met ons correspondeert, ons feedback geeft, of deelneemt aan een onderzoek. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, bedrijfsnaam,  adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen. In sommige gevallen is het relevant om ook je godsdienst of levensovertuiging, en/of opleidingsniveau vast te leggen. Wij ontvangen gegevens van je van organisaties waar wij mee samenwerken ten behoeve van de uitvoering van een bepaald project, bijvoorbeeld een cursus, workshop, seminar, congres, reis, religieuze bijeenkomst, etc.

Waarom verwerken wij gegevens?

HaMakor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je op de hoogte houden van onze activiteiten, oa dmv onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, bijvoorbeeld wijziging van datum, plaats of tijd

– Het afhandelen van je betaling

Systemen

HaMakor maakt gebruik van Word Press om onze website bij te houden, en van Mail Chimp om onze nieuwsbrief te verzenden. Hiermee kunnen we je op de hoogte brengen van nieuwe en vernieuwde activiteiten. Tevens publiceren wij op Facebook en LinkedIn.

Bewaren

HaMakor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onszelf en in verband met de noodzakelijke back up van een derde partij in Nederland.

Delen met derden

HaMakor verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen je informatie met de organisaties waarmee wij in het kader van een bepaald project samenwerken, wanneer jij aangeeft aan dit project te willen deelnemen. De organisaties met wie wij samenwerken zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag van onze gegevensverwerking is:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van je overeenkomst;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld voor het kunnen uitvoeren van onze activiteiten, en ten behoeve van het geven van informatie over onze activiteiten.
  • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens;
  • Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor een verwerking.

Aanpassen of verwijderen

Onderaan iedere mailing van een nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om zelf je gegevens aan te passen of je af te melden voor de nieuwsbrief.

 

Je rechten

HaMakor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hamakor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. HaMakor zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. HaMakor Centrum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via

de volgende Iink: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

HaMakor_ster